Seksyen 3 - Dwi-Keahlian


3.1

Pengedar tidak dibenarkan untuk memegang dua keahlian atas nama yang sama.


3.2

Tertakluk kepada seksyen2.4, jika terdapat dua keahlian mempunyai nama yang sama, maka nama yang pertama didaftarkan itu akan diiktiraf sebagai Pengedar sah.


3.3

Tanpa menjejaskan seksyen3.2 diatas, selepas siasatan dibuat dan didapati bahawa permohonan pertama telah dipalsukan atau dihantar tanpa pengetahuan atau persetujuan pemohon, maka permohonan kedua mungkin diproses sebagai Pengedar yang sah.


3.4

Syarikat mempunyai hak dan kuasa untuk meluluskan permohonan kedua itu.


3.5

Dwi-identiti atau beroperasi dibawah proksi

(a) Pengedar tidak dibenarkan untuk memiliki dua identiti atau menggunakan proksi untuk beroperasi dibawah dua penaja yang berbeza.

(b) Jika Pengedar menggunakan dua identiti atau proksi beroperasi di bawah dua rangkaian pengedaran berlainan, maka cara ini akan dianggap sebaga menukar penaja (Line-Switching) atau memancing pengedar lain (Line-pinching). Tindakan akan diambil dibawah peraturan seksyen7-Kod Etika Pengedar.


3.6

Keahlian Suami dan Isteri

Keahlian Suami dan Isteri (a) Suami dan isteri dibenarkan untuk menaja di antara satu-sama lain dan memegang keahlian yang berasingan, tetapi mestilah dibawah rangkaian pengedaran penaja yang sama.

(b) Jika dua orang Pengedar telah memegang keahlian di dalam Syarikat sebelum perkahwinan mereka, maka ada dua pilihan untuk mereka:-

(i) Membatalkan salah satu keahlian, atau

(ii) Dengan kadar segera, memberitahu Syarikat dengan surat rasmi tentang status perkahwinan mereka dan meneruskan dua keahlian tersebut.

(c) Jika berlaku penceraian, nama keahlian yang sedia ada akan diteruskan kecuali Pengedar tersebut memberitahu Syarikat dengan surat rasmi.

(d) Apabila menghantar permohonan untuk menukar nama keahlian di bawah kod Pengedar yang terlibat dengan perceraian, dokumen yang sah berkaitan dengan perceraian perlu disertakan bagi menentukan siapakah yang berhak mengambil-alih kod keahlian itu.