Seksyen 12 - Polisi Syarikat


12.1

Syarikat mempunyai hak dan kuasa untuk meminda, mengubah, menambah atau memotong mana-mana peraturan Polisi dan Prosedur Pengedar pada bila-bila masa apabila ia dianggap bersesuaian dan mustahak berbuat demikian disebabkan oleh perubahan dalam perniagaan atau penukaran keadaan pasaran tanpa memberi notis terlebih dahulu.


12.2

Salinan rasmi Polisi dan Prosedur Pengedar yang tersimpan di ibupejabat Syarikat adalah salinan rasmi dan muktamad digunakan oleh Syarikat.


12.3

Sekiranya terdapat sebarang kesamaran tafsiran Polisi dan Prosedur Pengedar, tafsiran yang dibuat oleh Syarikat berasaskan versi Bahasa Inggeris adalah muktamad.