Seksyen 1 - Syarikat dan Pengedar


1.1

Mc-Ocean Holding Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai Syarikat) merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan berasaskan sistem pemasaran berangkaian. Syarikat menyokong dan menggalakkan pengedar-pengedarnya menjual produk Syarikat dan memberi perkhidmatan yang berprofesional, dan membina rangkaian pelanggan mereka.


1.2

Syarikat menggunakan satu pelan pemasaran yang unik untuk menjual produk kepada pelanggan-pelanggan. Semua Pengedar mestilah mematuhi semua peraturan jualan langsung semasa menjalankan perniagaan dan dikehendaki menyimpan rekod jualan untuk membuat laporan pendapatan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.


1.3

Pengedar mestilah menandatangani satu Borang Permohonan Pengedaran (DAF) dan telah diterima dan disahkan oleh Syarikat sebagai seorang Pengedar rasmi.


1.4

Sebaik sahaja permohonan telah diterima dan didaftarkan oleh Syarikat secara rasmi:-

Sebaik sahaja permohonan telah diterima dan didaftarkan oleh Syarikat secara rasmi:-

(a) Pengedar mestilah memahami dan mematuhi segala peraturan di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 semasa menjalankan perniagaan jualan langsung.

(b) Pengedar mestilah mematuhi segala peraturan yang terkandung didalam Polisi dan Procedur Pengedar Syarikat.

(c) Pengedar yang tidak mematuhi atau melanggar mana-mana peraturan Polisi dan Procedur Pengedar akan menyebabkan hak keahliannya digantung atau ditamatkan.


1.5

Semua Pengedar mestilah mengetahui, memahami dan mematuhi Polisi dan Procedur Pengedar yang dikuatkuasakan oleh Syarikat. Ini adalah tanggungjawab semua Pengedar unutuk mengetahui edisi terbaru Polisi dan Prosedur Pengedar. Alasan tidak diberitahu kandungan polisi dan prosedur terkini adalah tidak munasabah dan tidak akan dilayan.